KHỞI TẠO TÀI KHOẢN QUẢN LÝ SẢN PHẨM - KÍCH HOẠT MÃ XÁC THỰC